Yih Cheng Orchids

Ms. Amanda Wang


Mailing Address

10 Lane 1, Guan Chi Village
Da-Chun, Changhue, Taiwan, R.O.C.

Contact

Phone: 011-886-48-532375 / fax: 011-886-48-525725

Email: pom.orchidart@gmail.com

Website: http://www.yihchengorchids.com