Ten Shin Gardens


Mailing Address

101-1 Shangguan Li,
Yuanli Township
Miaoli County, Taiwan

Contact

Phone: 1-647/229-5855 (Canada) / 0910-157470 (mobile)

Email: info@tenshinorchids.com

Website: http://www.tenshinorchids.com